Strona główna

Projekt Pol-Nor/198887/73/2013 pt.: „Rozszerzenie badań Platformy akademickiej do poszukiwania związków o własnościach przeciwdepresyjnych” jest kontynuacją badań prowadzonych w ramach grantu PNRF-103-AI-1/07 finansowanego w poprzedniej edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Nowe serie związków zostały zaprojektowane w oparciu o wyniki otrzymane wcześniej i obejmują połączenia hybrydowe posiadające aktywność do wytypowanych receptorów serotoninowych oraz nowe modulatory receptorów glutamatergicznych. Ponadto rozszerzono zakres badań Platformy o poszukiwania modulatorów allosterycznych SERT oraz receptorów GABA B. Aktywność związków będzie oceniana w testach in vitro a ich własności terapeutyczne weryfikowane w behawioralnych modelach depresji.

POCZĄTEK PROJEKTU: 01.11.2013
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 30.04.2016

Konsorcjum powołane do realizacji Projektu: Instytut Farmakologii PAN w Krakowie; department of Medical Biology, Faculty of Health Science of the University of Tromsø, Narodowy Instytut Leków.