Partnerzy

Partner wiodący
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk jest jedną z wiodących instytucji badawczych prowadzących badania z zakresu psychofarmakologii w Polsce. Działalność naukowa koncentruje się na rozwoju nowych metod i nowych związków mających potencjał terapeutyczny w chorobach psychicznych i neurologicznych, takich jak depresja, schizofrenia lękowych, uzależnienia, choroba Parkinsona, zaburzenia uczenia się i pamięci. Celem powyższych działań są badania patologii zaburzeń psychiatrycznych, poprawa skuteczności leczenia farmakologicznego, analiza mechanizmów działania leków w modelach zwierzęcych chorób ludzkich. Zmiany wywołane przez leki są testowane na wielu poziomach m.in.: receptora wiążącego lek, wtórnych przekaźników, uwalniania i metabolizmu amin biogennych, reakcji behawioralnych, kinaz białkowych, ekspresji genów oraz aktywności cytokin.
Instytut posiada status Centrum Doskonałości w dziedzinie Neuropsychofarmakologii FRAM, jak również jest członkiem konsorcjum (z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), które zostało nagrodzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW 2012 – 2017 w naukach medycznych.
Obecnie jednym z priorytetów IF PAN jest wdrożenie medycyny translacyjnej w psychofarmakologii i zaangażowanie potencjału odkryć naukowych w rzeczywiste działania w kierunku poprawy zdrowia ludzkiego.
W realizację badań projektu ze strony IF PAN zaangażowane są Zakłady Chemii Leków i Neurobiologii.

Zakład Chemii Leków IF PAN
Zakład Chemii Leków (ZChL), którego kierownikiem jest prof. Andrzej Bojarski, realizuje badania z zakresu poszukiwania aktywnych ligandów oddziałujących z receptorami sprzężonymi z białkiem G (GPCR). Stosowana metodyka wykorzystuje ścisłą integrację metod komputerowych, syntezy organicznej oraz badań przesiewowych in vitro, co pozwala na szybką weryfikację założonych hipotez. Grupa modelowania molekularnego zajmuje się tworzeniem nowych oraz udoskonalaniem już istniejących metod obliczeniowych, usprawniających proces projektowania oryginalnych struktur chemicznych. Chemicy z grupy syntezy organicznej otrzymują pożądane związki, których aktywność jest na bieżąco oceniana w testach radioizotopwych pod kątem ich powinowactwa do danego białka receptorowego.

Zakład Neurobiologii IF PAN
Zakład Neurobiologii kierowany przez prof . Andrzej Pilca prowadzi badania, które są skoncentrowane na mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych na poziomie receptorowym, wtórnych przekaźników i kinaz białkowych. Jednymi z realizowanych kierunków badań są: ośrodkowe efekty stymulacji/antagonizmu metabotropowych receptorów glutaminianowych; działanie neuropeptydu Y (NPY) i czynnika uwalniającego kortykotropinę ( CRF ) w strukturach mózgu; rola monoamin w regulacji NPY lub ekspresji CRF w korze mózgowej, ciele migdałowatym i hipokampie; rola NPY lub CRF w przeciwlękowym / anksjogenny działaniu ligandów receptorów glutamatergicznych; rola interakcji pomiędzy jonami metali (Zn , Mg) i neurotransmisji w patofizjologii i leczeniu zaburzeń afektywnych (badania zwierząt i ludzi).

Norweski partner
Uniwersytet Tromsø, The Arctic University of Norway

Molecular Modelling Group, Medical Pharmacology and Toxicology, Department of Medical Biology, Faculty of Health Science.
Grupa modelowania molekularnego, kierowana przez prof. Ingebrigta Sylte, wykorzystuje techniki modelowania molekularnego i bioinformatyki strukturalnej, w celu uzyskania wglądu w strukturę funkcję białek receptorów i ich interakcję z lekami. Do konstrukcji trójwymiarowych modeli (3D) białek wykorzystywane są analiza sekwencyjna i strukturalna oraz modelowanie homologiczne. Do przewidywania powinowactwa i studiowania zależnych od czasu zmian strukturalnych następujących w reakcjach kompleksowania lek- białko receptorowe i dimerów białek stosuje się metody automatycznego dokowania i symulacje dynamiki molekularnej.
Grupa modelowania molekularnego opracowuje narzędzia do modelowania molekularnego białek, ligandów, oddziaływań białko-białko i białko-ligand.

Polski Partner
Narodowy Instytut Leków, Warszawa

Narodowy Instytut Leków istnieje od 1951 roku. Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych, kontrolnych i edukacyjno-usługowych dotyczących m.in. oceny produktów leczniczych i wyrobów medycznych, bezpieczeństwa ich stosowania i skuteczności terapeutycznej, badań związanych z wprowadzaniem do lecznictwa nowych produktów leczniczych, badań nad nowymi narkotykami syntetycznymi, zwalczania i profilaktyki wybranych zagrożeń biologicznych. 
Działalność Instytutu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny nauki jak farmacja, farmakologia, chemia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia, biologia molekularna, epidemiologia, serologia, wakcynologia. Wiele realizowanych projektów ma charakter nowatorski w skali kraju i Europy, między innymi w zakresie badań leków, biologii komórki, mikrobiologii molekularnej, lekooporności drobnoustrojów, skuteczności programów nadzoru nad zakażeniami, efektywności szczepień ochronnych oraz leków przeciwbakteryjnych, a także badania nad nowymi narkotykami syntetycznymi. 
Narodowy Instytut Leków jest członkiem Sieci Laboratoriów Kontroli Środków Leczniczych (OMCL Network) i współpracuje z takimi organizacjami jak: Europejska Dyrekcja ds. Jakości Leków (EDQM) w Strasburgu, Światowa Organizacja Zdrowia / Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (WHO / CDC) w Atlancie i Agencja Ochrony Zdrowia (HPA) w Londynie.